Youth Aliyah Girls from Germany, 2022

בנות עליית הנוער מגרמניה 2022. שמן על קנבס 80/90 ס״מ

Youth Aliyah Girls from Germany, 2022. Oil on canvas 80/90 cm